Videoövervakning i butik

Kameraövervakning:

  • Vem är huvudansvarig för lagrat kameramaterial

Volt Fashion AB  AB Organisationsnummer: 556893-4870

[email protected]

  • Anledning till kameraövervakningen

Laglig anledning till övervakningen är Intresseavvägning enligt §8:2 i Kamerabevakningslagen:

1. förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet alternativt utreda eller lagföra brott på en brottsutsatt plats eller på en annan plats där det av särskild anledning finns risk för angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet eller på egendom.
   2. förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet eller begränsa verkningarna av sådana störningar.

Vår intresseavvägning beror på:

Att butikerna som har kamerainspelning är extra utsatta för snatterier och stölder eller att personalen känner en hotbild.

Separat information per kamera finns lokalt i respektive butik och kan fås via personuppgiftsansvarig via epost eller brev enligt nedanstående adresser.

  • Hur länge sparas informationen

Informationen sparas 14 dagar, efter det skrivs informationen automatiskt över. Om materialet behöver sparas längre på grund av utredning av brott sparas materialet till det inte behövs längre.

  • Vem sköter övervakningen?

Informationen lagras lokalt i respektive butik och är inte kopplad till någon kameracentral.

Säkerhetschefen för Dressmann AB kan komma åt den lagrade informationen, säkerhetschefen tittar på materialet om en incident har skett.

  • Den registrerades rättigheter

Enligt Artikel 15 i Dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att få reda på om information angående den registrerade finns sparad hos Varner AS, enligt Artikel 17 i Dataskyddsförordningen har den registrerade även rätt att bli raderad från den sparade informationen.

för att detta ska kunna ske måste tillräcklig information lämnas angående tid och plats där den registrerande tror att registreringen ska ha skett.

 

Förfrågningar angående videomaterial lämnas till:

[email protected]

Eller till:

Volt Fashion AB

ATT: GDPR

Volt Fashion AB

169 70 Solna

Sverige

När en förfrågan har kommit in kontrollerar Cubus AB om det finns någon information lagrad och återkommer.

  • Om ni anser att Volt Fashion AB bryter mot Dataskyddsförordningen kan ni vända er till

www.imy.se